Biblioteca

Álbuns (16)

Todos os álbuns Menos álbuns
Faixas (130)
Faixa Álbum Duração Execuções
Kochot 5:19 16
Abidan 6:53 16
Hath-arob 3:33 14
Ravayah 4:01 13
Bikkurim 13
Sheloshim 3:55 12
Sansanah 7:11 12
Galgalim 3:26 12
Avelut 7:31 11
Hadasha 11:21 11
Kedem 9:55 11
Kivah 3:37 11
Mahshav 6:06 10
Paran 6:00 9
Kedushah 6:53 9
Tzofeh 5:15 8
Idalah-abal 8:24 8
Katzatz 2:20 8
Tekufah 9:16 8
Karaim 11:31 8
Netivot 4:50 7
Tannaim 8:34 7
Hodaah 1:50 7
Ziphim 7:05 6
Gevurah 12:38 6
Taltalim 6:45 6
Elilah 4:38 6
Yatzar 9:20 6
Tirzah 8:07 5
Achshaph 2:41 5
Nevalah 2:10 5
Mikreh 10:45 5
Kisofim 8:35 5
Kanah 6:12 5
Hekhal 3:07 5
Otiot 3:27 5
Rachab 4:46 5
Hashmal 3:21 5
Tzalim 3:21 5
Kodashim 4:39 5
Shevet 8:08 5
Shamor 7:40 5
Zemer 2:36 5
Maskil 4:41 5
Socoh 4:07 5
Tiferet 5:33 4
Meholalot 7:11 4
Moshav 7:26 4
Piram 6:22 4
Beer Sheba 8:50 4
Lachish 2:32 4
Zebdi 1:53 4
Ner Tamid 4:08 4
Acharei Mot 9:12 4
Sahar 6:12 4
Lebaoth 6:08 4
Lakum 3:10 4
Segulah 5:31 4
Nashim 3:50 4
Halom 1:59 4
Bacharach 1:24 4
Lilin 14:43 4
Mahlah 8:19 4
Rokhev 3:10 4
Shilhim 2:45 3
Midbar 5:06 3
Karet 1:25 3
Bith Aneth 6:25 3
Sippur 3:20 3
Debir 9:17 3
Hobah 11:35 3
Jair 5:15 3
Nezikin 3
Peliyot 7:11 3
Yechida 7:49 3
Neshamah 7:15 3
Tevel 5:48 3
Mochin 6:36 3
01 Ruach 4:07 3
02 Bith Aneth 6:25 3
03 Tzofeh 5:15 3
05 Tahah 5:41 3
Shebuah 12:06 2
Jachin 4:46 2
Leshem 4:37 2
Zevul 2:16 2
Chayah 9:33 2
Miktav 9:40 2
Nashon 8:37 2
Tahah 7:01 2
Halisah 6:25 2
Beeroth 4:11 2
Ashnah 7:17 2
Mishpatim 2
Shear-Jashub 2
Janohah 9:40 2
Evel 5:41 2
Abrakala 14:28 2
Hafla'ah 4:54 2
Kilayim 3:21 2
Tohorot 4:39 2
Khebar 4:40 2
Mo'ed 4:59 2
01 Jair 4:54 2
06 Kanah 7:25 2
07 Delin 1:56 2
08 Janohah 9:40 2
04 Ashnah 6:21 2
05 Ne'eman 13:05 2
09 Zebdi 2:48 2
07 Tohorot 4:41 2
03 Kodashim 4:41 2
08 Mochin 6:34 2
06 Abed-Nego 7:12 2
04 Halom 2:00 2
01 Shechem 11:25 2
09 Amarim 4:28 2
Delin 1:56 1
Hazor 6:04 1
Yoreh 7:42 1
Nevuah 9:48 1
Ne'eman 8:46 1
Shechem 11:25 1
Makedah 8:33 1
Ruach 5:28 1
Zenan 3:58 1
10 Idalah-Abal 6:15 1
02 Elilah 4:39 1
10 khebar 4:40 1
02 Mahlah 8:19 1