Biblioteca

Álbuns (3)

Faixas (61)
Faixa Álbum Duração Execuções
 çàìî÷íîé ñêâàæèíå 2:27 17
Ìèìî ìîðÿ 2:47 14
Ïîäåëèñü 3:33 14
Ãîðå íå áåäà 1:58 12
uletayu 2:42 12
ß òâîÿ êîðîëåâà 2:24 11
Äàé Ìíå Óñíóòü 2:17 11
Íîâîå ñëîâî 2:11 10
Âðåìÿ ìîå 3:25 10
Ëóíà 2:56 9
Íåñïåøà 2:24 9
Èçãèáû 3:54 9
Êðûëüÿ 2:01 9
3Çèìîâüå + 2:40 9
Ìíå íóæåí ïîâîä 2:16 8
Ñïîé 3:53 8
6Íàøà ìóçûêà + 2:03 7
Äåíü ïðîñòîÿòü, äà íî÷ü ïðîäåðæàòüñÿ 2:24 7
Перекурить, переболеть 2:24 7
Êîëûáåëüíàÿ 3:53 7
Далеко 4:24 7
Êîôåìàíèÿ 3:04 6
Ìàé 2:03 6
Òåíè 2:13 6
Òðèäåñÿòîå êîðîëåâñòâî 2:02 6
×àé 2:50 6
4Íà ïîäîêîííèêå + 1:39 6
Я буду петь 1:40 6
Ïðî ùàñòüå 1:46 6
Ñïðÿ÷ü ìåíÿ 3:09 5
Ìîå ñ÷àñòüå 3:41 5
Monsters 3:38 5
Ëåã÷å Ïóõà 1:58 5
voz'mi menya na ruki 3:11 5
ñåòð¸íêà_mixdown 2:05 5
Òî ëè ãîáëèí, òî ëè ãíîì 1:40 5
Ìåæñåçîíüå 1:56 5
Languages 2:35 4
Friends 4:07 4
Ïîñâÿù¸ííîå Áåíå 1:53 4
Improvis Shamanism 2 1:29 4
Мы встаём на трамвайные рельсы 2:14 4
Ñòèõ - Ðàñêóòàé ìåíÿ 0:38 4
ß Ðèñóþ 3:21 4
Winter Lover 2:40 3
Рыбки 2:41 3
Взлетная полоса 3:07 3
Improvis Shamanism 3 1:07 3
я новая (Стихотворение) 0:35 3
Improvis Shamanism 1 1:36 3
8Âû ñî ìíîé, ìîé äðóã + 1:56 2
My angel 2:43 2
Ñòèõ - ß î÷åíü ñêó÷àþ 0:47 2
17 ëåò, 12 ìåñÿöåâ 1:44 2
Крымский февраль 3:58 2
Áó! 0:30 1
Îáåä! 0:30 1
стихотворение про Бога 0:30 1
summertime 3:21 1
Проклятущая 3:04 1
Любовь на перше 3:09 1