Ainda não temos nenhuma notícia para Tatsuya Kouzaki & Junko Shiratsu.