Sir Georg Solti: London Philharmonic ainda não tem nenhum post.