Ainda não temos nenhuma notícia para John Gustavsen, Gene Kelly, Van Johnson, Paul Roberts & M-G-M Studio Chorus.