Cause, The Kid Daytona, Chaundon ainda não tem nenhum post.